دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۳-۷ تعیین قطر اسمی لوله های افقی

پ ۳-۷ قطر اسمی لوله های افقی آب باران برای حداکثر بارندگی به مقدار یک اینچ در مدت یک ساعت مداوم برای مقادیر سطح بام و شیب لوله افقی از جدول پ ۷-۳-۱ به دست می آید.

جدول پ ۷-۳-۱ قطر اسمی لوله های افقی آب باران بام

قطر لوله (اینچ)

شیب لوله آب باران

حداکثر تصویر سطح بام بر صفحه افقی (فوت مربع) و مقدار جریان آب (گالن در دقیقه)

فوت مربع

gpm

فوت مربع

gpm

فوت مربع

Gpm

3

3288

34

4640

48

6576

68

4

7520

78

10600

110

15040

156

5

13360

139

18880

196

26720

278

6

21400

222

30200

314

42800

445

8

46000

478

65200

677

92000

956

10

82800

860

116800

1214

165600

1721

12

133200

1384

1881000

1953

266400

2768

15

238000

2473

336000

3491

476000

4946

 

پ ۷-۳-۲ اگر مقدار حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت مداوم عدد دیگری غیر از یک اینچ باشد، باید در هر مورد سطح بام مندرج در جدول را به آن عدد تقسیم کرد و مقدار سطح تصحیح شده بام را به دست آورد.

 پ ۷-۳-۳ اگر مجاور بام دیواری باشد که آب باران پس از برخورد به آن به آب باران بام اضافه شود، باید نصف سطح دیوار به سطح بام اضافه شود و قطر اسمی لوله افقی آب باران را برای حاصل جمع دو سطح به دست آورد.