دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۵-۳ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز

پ ۵-۳-۱ با در دست داشتن مقدار D.F.U. و طول لوله در هر قسمت از لوله کشی هواکش فاضلاب و با استفاده از جدول پ ۵-۳-۱ میتوان لوله های قائم هواکش از نوع “vent stack” یا “stack vent” را اندازه گذاری کرد.

الف) طول کل لوله هواکش قائم باید از نقطه مورد نظر تا انتهای بالایی شبکه مربوطه در هوای آزاد روی بام، اندازه گیری شود.

پ ۵-۳-۲ اندازه گذاری هواکش جداگانه، شاخه افقی، هواکش مداری و هواکش کمکی باید دست کم نصف اندازه قطر اسمی لوله فاضلابی باشد که این هواکشها برای آن نصب می شوند. قطر اسمی لوله هواکش نباید کمتر از  1 1/4 اینچ باشد. اگر طول لوله هواکش بیش از 12 متر باشد، در تمام این طول قطر اسمی لوله هواکش باید یک اندازه بزرگتر شود.

 

جدول پ ۱-۳-۵ اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب

قطر لوله قائم فاضلاب (اینچ)

مقدار D.F.U. متصل به لوله قائم

قطر لوله هواکش (اینچ)

1/4 1

1/2 1

2

1/2 2

3

4

5

6

8

10

12

حداکثر طول لوله هواکش (فوت)

1/4 1

2

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 1

8

50

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 1

10

30

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12

30

75

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2

20

26

50

150

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1/2

42

 

30

100

300

 

 

 

 

 

 

 

3

10

 

42

150

360

1040

 

 

 

 

 

 

3

21

 

32

110

270

810

 

 

 

 

 

 

3

53

 

27

94

230

680

 

 

 

 

 

 

3

102

 

25

86

210

620

 

 

 

 

 

 

4

43

 

 

35

85

250

980

 

 

 

 

 

4

140

 

 

27

65

200

750

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول پ ۱-۳-۵ اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب

 

قطر لوله قائم فاضلاب (اینچ)

مقدار D.F.U. متصل به لوله قائم

قطر لوله هواکش (اینچ)

1/4 1

1/2 1

2

1/2 2

3

4

5

6

8

10

12

حداکثر طول لوله هواکش (فوت)

 

320

 

 

23

55

170

640

 

 

 

 

 

 

540

 

 

21

50

150

580

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

28

82

320

990

 

 

 

 

 

490

 

 

 

21

63

250

760

 

 

 

 

 

940

 

 

 

18

53

210

670

 

 

 

 

6

1400

 

 

 

16

49

190

590

 

 

 

 

6

500

 

 

 

 

33

130

400

1000

 

 

 

6

1100

 

 

 

 

26

100

310

780

 

 

 

8

2000

 

 

 

 

22

84

260

660

 

 

 

8

2900

 

 

 

 

20

77

240

600

 

 

 

8

1800

 

 

 

 

 

31

95

240

940

 

 

10

3400

 

 

 

 

 

24

73

190

720

 

 

10

5600

 

 

 

 

 

20

62

160

610

 

 

10

7600

 

 

 

 

 

18

56

140

560

 

 

10

4000

 

 

 

 

 

 

31

78

310

960

 

10

7200

 

 

 

 

 

 

24

60

240

740

 

 

11000

 

 

 

 

 

 

20

51

200

630

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

18

46

180

570