دسته‌بندی نشده · مهر ۵, ۱۳۹۹ ۰

پ ۶-۳

علائم ترسیمی پیشنهادی به ترتیب زیر طبقه بندی میشود:

 – لوله ها ؛

– فیتینگها ؛

 – انتهای لوله قائم هواکش خارج از ساختمان.