دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۸

آنچه در ((پیوست ۸- علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان)) می آید علائمی است که رعایت آنها در لوله کشی آب باران ساختمان پیشنهاد میشود. مطالب و علائم ((پیوست ۸- علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان)) نباید به عنوان قسمتی از مقررات ((۱۶-۸ لوله کشی آب باران ساختمان)) تلقی شود و رعایت این علائم مشمول الزام قانونی نمیشود.

پ ۱-۱-۸: پیشنهاد علائم ترسیمی در ((پیوست ۸- علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان)) به هیچ وجه استفاده از علائم ترسیمی متداول دیگر یا مندرج در استانداردها را به شرط تأیید منتفی نمیکند.