دسته‌بندی نشده · مهر ۶, ۱۳۹۹ ۰

پ ۹-۲

فاضلاب خاکستری باید در مخزن بسته جداگانه ای جمع آوری شود. مخزن باید از جنس بادوام، مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ آب، و مورد تأیید باشد. مخزن باید دریچه دسترسی برای بازدید و تمیز کردن سطوح داخلی داشته باشد. مخزن باید کاملاً آب بند و گاز بند باشد.

 پ ۹-۲-۱: حداقل گنجایش مخزن باید دو برابر حجم آب مورد نیاز در هر روز برای شستشوی لوازم بهداشتی مندرج در پ (۹-۱-۲) باشد و به هر صورت از 190 لیتر کمتر نباشد.

پ ۹-۲-۲: حداکثر گنجایش مخزن باید برای ذخیره 72 ساعت فاضلاب ورودی محدود شود.

پ ۹-۲-۳: مخزن جمع آوری فاضلاب خاکستری باید اتصال سرریز داشته باشد. قطر اسمی اتصال سرریز، باید دست کم برابر قطر اسمی لوله ورودی فاضلاب خاکستری باشد. لوله سرریز باید دارای سیفون باشد و به صورت غیر مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود.

 پ ۹-۲-۴: مخزن جمع آوری فاضلاب خاکستری باید در پایین ترین قسمت، اتصال تخلیه داشته باشد که فاضلاب خاکستری را به صورت غیر مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان هدایت کند. روی این خط لوله باید شیر قطع و وصل با همان قطر اسمی نصب شود.

 پ ۹-۲-۵: مخزن جمع آوری فاضلاب خاکستری باید لوله هواکش داشته باشد که فضای داخل مخزن را به هوای آزاد مربوط کند. قطر اسمی لوله هواکش باید دست کم برابر با لوله خروجی از مخزن باشد و چگونگی اجرای انتهای آن باید با توجه به الزامات فصل (۱۶-۶) هواکش باشد.

 پ ۹-۲-۶: در صورت لزوم ممکن است مخزن جمع آوری فاضلاب خاکستری، با آب ورودی از شبکه آب سرد مصرفی ساختمان نیز تغذیه شود. در این صورت این اتصال باید با رعایت الزاماتی که در (۱۶-۴) توزیع آب مصرفی ساختمان به منظور جلوگیری از برگشت جریان مقرر شده، انجام گیرد.

 

 

پ ۹-۳ : فاضلاب خاکستری، پیش از ورود به مخزن جمع آوری، باید به کمک فیلتر شنی، یا فیلترهای مشابه دیگر، تصفیه شود.

 پ ۹-۴ : فاضلاب خاکستری، پیش از ورود به شبکه توزیع، باید با کلرزنی، یا روشهای مشابه دیگر، ضد عفونی شود. نوع مواد ضد عفونی باید با توجه به مصالح شبکه توزیع انتخاب شود.

 پ ۹-۵ : در لوله کشی فاضلاب خاکستری، شامل سرریز، تخلیه، هواکش و غیره، الزامات مندرج در مبحث شانزدهم – تاسیسات بهداشتی باید رعایت شود.

 پ ۹-۶ : فاضلاب خاکستری، به منظور جلوگیری از استفاده های دیگر پیش از ورود به شبکه توزیع باید با رنگ آبی یا سبز و با مواد رنگی مناسب برای مواد غذایی تغییر رنگ داده شود.

پ ۹-۷: سطوح خارجی لوله کشیهای فاضلاب خاکستری، باید با رنگ و حروف، علامتگذاری و مشخص شود که این لوله کشی را از لوله کشی آب آشامیدنی کاملاً جدا و متمایز کند.

پ ۹-۸: موقعیت اجزای تاسیسات فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیر زمینی نسبت به ساختمانها سایر تاسیسات باید براساس جدول شماره پ ۹-۸ باشد.

 

جدول پ ۹-۸ موقعیت تاسیسات فاضلاب خاکستری

حداقل فاصله افقی (متر)

اجزای تاسیسات و ساختمانها

تاسیسات دفع (آبیاری)

تانک ذخیره

1

2

ساختمانها

2

2

دیوار یا نرده جداکننده ملک

30

15

چاه آب

15

15

نهر آب یا رودخانه، دریاچه

2

0

تانک سپتیک

2

2

تاسیسات آبرسانی

3

3

لوله اصلی آب

 

پ ۹-۹: دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی در شکل پ ۹-۹ آمده است.

 پ ۹-۱۰:  دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای شستشوی توالت و پیسوار در شکل پ ۹-۱۰ آمده است.

شکل پ ۹-۹: دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای آبیاری زیرزمینی

شکل پ ۱۰-۹: دیاگرام بازیافت فاضلاب خاکستری برای شستشوی توالت و پیسوار