دسته‌بندی نشده · مهر ۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۱-۱ دامنه کاربرد

ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجی (بخش۱۹-۳) برای تمام ساختمانهای جدیدالاحداث، به جز ساختمان های گروه چهار، از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی (ر. ک. به بخش ۱۹-۲-۲-۵) ، لازم الاجراست. این ضوابط در قالب دو روش الف ( کارکردی1) و روش ب (تجویزی2) ارائه شده است. از روش کارکردی می توان در مورد تمام ساختمانها استفاده کرد؛ اما کاربرد روش تجویزی به ساختمانهای مسکونیِ ۱ تا ۹ طبقه، با زیربنای مفید زیر 2000 مترمربع و ساختمانهای گروه سه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی محدود میشود.

همچنین، رعایت ضوابط مربوط به سیستم ها و تجهیزات مکانیکی (بخش۱۹-۴) و سیستم روشنایی (بخش ۱۹-۵) در مورد تمامی ساختمان ها، با کاربری های مندرج در پیوست ۴ این مبحث، الزامی است.

 کلیه ضوابط این مبحث می تواند، با رعایت سایر مباحث مقررات و ضوابط فنی، برای ساختمانهای موجود نیز استفاده شود.