دسته‌بندی نشده · مهر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۲-۱ مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارک زیر، برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی، ارائه گردد:

 ۱۹-۲-۱-۱ گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح

۱۹-۲-۱-۲ چک لیست انرژی

چک لیست انرژی باید حاوی خلاصه اطلاعات زیر باشد:

۱- مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح؛

۲- عوامل ویژه اصلی:

 – گونه بندی کاربری ساختمان (مطابق ۱۹-۲-۲-۱)

– گونه بندی نیاز انرژی سالانه محل استقرار ساختمان (مطابق ۱۹-۲-۲-۲)؛

 – گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان (مطابق ۱۹-۲-۲-۳)؛

 – گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان (مطابق ۱۹-۲-۲-۴)

۳- گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی (که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق بند ۱۹-۲-۲-۵ تعیین میشود)؛

۴- گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع، مطابق۱۹-۲-۳-۲)؛

۵- روش مورد استفاده برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان؛

۶- مشخصات حرارتی مصالح و عایقهای حرارتی مصرفی در ساختمان؛

۷- مشخصات حرارتی انواع جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان؛

۸- ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان (در صورت استفاده از روش کارکردی)؛

۹- مجموعه راه حل های فنی مورد استفاده و الزامات تعیین شده در آن با توجه به موقعیت جدارها و نحوه عایقکاری حرارتی آنها (در صورت استفاده از روش تجویزی)؛

۱۰- مشخصات فنیِ مرتبط با مصرف انرژی سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی، تهویه و تهویه مطبوع و تأمین آب گرم؛

 ۱۱- شدت روشنایی فضاها و نحوه کنترل آن.

۱۹-۲-۱-۳ نقشه های ساختمان

 نقشه های ساختمان، شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان هستند. در نقشه های پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، باید محل عایقکاری حرارتی متناسب با گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی (پیوست ۵) مشخص شده باشد.

جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاس هایی از قبیل 1:1، 1:2، 1:5 یا 1:10 (بر حسب نیاز) تهیه شوند؛ و در آنها نحوه اجرای عایقکاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.

 در صورت احداث ساختمان، نقشه های مربوط به تمامی طبقات آن باید ارائه گردد؛ و در موارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه ساختمان، تنها ارائه اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشه های نامبرده و مشخصات فنی مربوط باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

۱۹-۲-۱-۴ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمهای عایق حرارت

 در طراحی و اجرای ساختمان اگر از مصالح و سیستمهای عایق حرارت سنتی و متعارف استفاده شود، لازم است مشخصات فنی مورد نیاز، مانند چگالی و پوشش محافظ احتمالی، به همراه نقشه ها و دیگر مدارک، برای تعیین ضرایب انتقال حرارت و مقاومتهای حرارتی این نوع مصالح و سیستم های مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان، مطابق دستورالعملهای داده شده در مراجع معتبر و یا جداول پیوستهای 7 و 8 این مبحث، ارائه شود.

 در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمانی به خصوصی در مراجع ذیصلاح یافت نشود، یا سازنده ای مدعی باشد که تولیداتی با مقادیر و مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر تعیین شده در مراجع معتبر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتبر آن محصولات ضمیمه مدارک گردد. این گواهی فنی باید حاوی ضرایب هدایت حرارت، یا مقاومتهای حرارتی محصول، با ضخامتهای مورد استفاده در طراحی ساختمان، و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه جانبه محصول و آییننامه اجرای آن باشد.

در این صورت، مقادیر ذکرشده در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، در طراحی و محاسبات ملاک عمل خواهد بود. به این نکته باید توجه شود که بهره گیری از محصولات دارای برچسب انرژی، مانند عایقهای حرارتی یا در و پنجره های عایق، تا حد امکان در اولویت قرار گیرد.

۱۹-۲-۱-۵ مشخصات فنی سیستمهای مکانیکی و روشنایی

 مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم های مکانیکی مورد استفاده در ساختمانها، اعم از سیستم های گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع و تامین آب گرم مصرفی، و همچنین سیستم روشنایی، باید توسط مراجع معتبر تعیین شده باشد، تا در محاسبات و طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در صورت فقدان گواهی مشخصات فنی، ضروری است پیش از بهره بردای از این تجهیزات، اقدامات لازم برای تعیین مشخصات فنی مورد نیاز صورت گیرد.