دسته‌بندی نشده · مهر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۲-۲ عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمانها

حداقل میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی، که در این مبحث برای پوسته خارجی ساختمان ها مشخص شده است، به چهار عامل ویژه اصلی وابسته است. بر اساس این عوامل ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی گروه بندی میشوند. عوامل ویژه اصلی تعیین کننده گروه ساختمان، از نظر میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی، به قرار زیر است:

 -گونه بندی کاربری ساختمان؛

-گونه بندی نیاز سالانه انرژی گرمایی- سرمایی محل استقرار ساختمان؛

 -گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان؛

 -گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان.

 در این بخش، ابتدا به گونه بندی هر یک از عوامل فوق و سپس به گروه بندی ساختمانها، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، پرداخته میشود.

۱۹-۲-۲-۱ گونه بندی کاربری ساختمان

 ساختمان ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم میشوند. برای تعیین گونه بندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود.

در صورتی که بخش یا بخش هایی از ساختمان، با مساحت بیش از 150 مترمربع، و با کاربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان (کاربری بخش بزرگتر ساختمان) جزو فضاهای داخلی ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه بندی جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروه بندی رعایت شود.

۱۹-۲-۲-۲ گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان

 در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه، سه گونه اند:

 – مناطق دارای نیاز سالانه انرژی کم؛

 – مناطق دارای نیاز سالانه انرژی متوسط؛

 – مناطق دارای نیاز سالانه انرژی زیاد.

 در پیوست سوم، گونه بندی نیاز سالانه انرژی 245 شهر کشور، که دارای ایستگاه هواشناسی اند، درج شده است. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشده باشد، باید داده های نزدیکترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست ملاک عمل قرار گیرد.

۱۹-۲-۲-۳ گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

 در این مبحث، ساختمانها، از نظر سطح زیربنای مفید، دو گونه اند:

 – ساختمانهای دارای زیربنای مفید کمتر یا مساوی 1000 مترمربع؛

 – ساختمانهای دارای زیربنای مفید بیش از 1000 مترمربع.

۱۹-۲-۲-۴ گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

 شهرها، در این مبحث، به دو گونه اند:

 – شهرهای بزرگ: مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت؛

 – شهرهای کوچک: شهرهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر که مرکز استان نیستند.

۱۹-۲-۲-۵ گروه بندی ساختمانها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

 برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان، از نظر میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی تعیین گردد. در این مبحث گروه های چهارگانه ساختمانها به قرار زیر است:

 -گروه :1 ساختمانهای ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی؛

 -گروه :2 ساختمانهای ملزم به صرفه جویی متوسط در مصرف انرژی؛

 -گروه :3 ساختمانهای ملزم به صرفه جویی کم در مصرف انرژی؛

 -گروه :4 ساختمانهای بدون نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی.

 گروه ساختمان ها، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از تعیین عوامل ویژه اصلی و بر اساس جدول مندرج در پیوست پنجم این مبحث، تعیین می شود. در این مبحث، مراد از »ساختمان گروه 1، 2، 3 یا «4 گروه بندی فوق است.