دسته‌بندی نشده · مهر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۲-۴ روشهای طراحی پوسته خارجی ساختمان

ضوابط طراحی پوسته خارجی ساختمان ها، برای کاهش انتقال حرارت، در بخش ۱۹-۳ بیان شده است. طراحی و تعیین میزان عایقکاری حرارتی اجزای پوسته ساختمانها، به جز ساختمانهای گروه چهار، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی (ر.ک به بخش ۱۹-۲-۲-۵)، باید با یکی از دو روش زیر صورت گیرد:

– روش الف (کارکردی) که در مورد همه ساختمانها کاربرد دارد و مبنای آن میزان کل نیاز انرژی سالانه است (بخش ۱۹-۳-۱).

 – روش ب (تجویزی) که تنها در مورد ساختمانهای مسکونی ۱ تا ۹ طبقه، به صورت منفرد یا مجتمع و با زیربنای کمتر از 2000 مترمربع، و ساختمانهای گروه ۳ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به کار میرود. در این روش، دو مجموعه راه حل فنی ب-۱ و ب-۲ ارائه شده است (بخش ۱۹-۳-۲).