دسته‌بندی نشده · مهر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۲-۵ طراحی سیستمهای مکانیکی

ضوابط طراحی و انتخاب تجهیزات برای بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای مکانیکی و آب گرم مصرفی ساختمان ها در بخش ۱۹-۴ ارائه شده است. رعایت این ضوابط در مورد تمامی ساختمانهای دارای کاربریهای اعلام شده در پیوست ۴ الزامی است.