دسته‌بندی نشده · مهر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۲-۶ طراحی سیستم روشنایی

در روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، در ساختمان های دارای کاربری های اعلام شده در پیوست ۴، لازم است، علاوه بر الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در بخش ۱۹-۵ این مبحث نیز مد نظر قرار گیرد.