دسته‌بندی نشده · مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۳-۲ روش ب – روش تجویزی

 ۱۹-۳-۲ روش ب روش تجویزی:

 ب-۱) مجموعه راه حل های فنی، با بهره گیری از پنجره های برتر (ص ۳۷ تا ۴۲) که برای ساختمانهای دارای شرایط استفاده از روش تجویزی و واقع در گروه های 1، 2 یا 3 از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، در نظر گرفته شده است.

 ب-۲) مجموعه راه حل های فنی، با بهره گیری از پنجره های ساده (ص ۳۷ تا ۴۶) که برای ساختمانهای دارای شرایط استفاده از روش تجویزی و واقع در گروه های 2 یا 3 از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، در نظر گرفته شده است.

 مطابق مجموعه راه حل های فنی ب-۱، جدارهای نورگذر ساختمان باید به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع برتر این جدارها باشند؛ در حالی که بر اساس مجموعه راه حل های فنی ب-۲، استفاده از پنجره های ساده نیز مجاز است، ولی دیوارهای ساختمان باید مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به مجموعه راه حل های فنی ب-۱ داشته باشند. در جدول ۶، رده بندی کیفی پنجره ها در عایقکاری حرارتی ساختمان مطابق روش تجویزی درج شده است.

 

جدول ۶- رده بندی کیفی پنجره ها در عایقکاری حرارتی ساختمان مطابق روش تجویزی*

رده

جنس پنجره

نوع شیشه

کیفیت پنجره

برتر

1

یوپی وی سی

دو جداره ساده یا کم گسیل

با گواهینامه فنی

آلومینیومی حرارت شکن

دو جداره کم گسیل

با گواهینامه فنی

2

یوپی وی سی

دو جداره ساده یا کم گسیل

آلومینیومی حرارت شکن

دو جداره ساده

با گواهینامه فنی

چوبی

دو جداره ساده یا کم گسیل

با گواهینامه فنی

ساده

3

تمام انواع

تمام انواع تک جداره

 * لازم است توضیح داده شود که دسته بندی فوق تنها از لحاظ انتقال حرارت است و میزان نشت هوا ملاک نبوده است.

 

۱۹-۳-۲-۱ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی

 در هر یک از مجموعه راه حل های فنی، الزامات زیر در مورد مشخصات حرارتی جدارهای ساختمان تعیین شده است:

 ۱- حداقل مقاومت حرارتی دیوارها، در دو حالت مجاورت دیوار با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و بر اساس نحوه عایقکاری حرارتی (خارجی، داخلی، میانی، همگن)؛

۲- حداقل مقاومت حرارتی بام، در دو حالت مجاورت بام با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و بر اساس نحوه عایقکاری حرارتی بام و دیوارهای ساختمان؛

 ۳- رده بندی کیفی جدارهای نورگذر ساختمان؛

۴- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا، در دو حالت مجاورت کف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و بر اساس نحوه عایقکاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساختمان؛

 ۵- روش قابل قبول عایقکاری حرارتی کف روی خاک (سراسری یا پیرامونی) و حداقل مقاومت حرارتی عایق حرارتی مورد استفاده.

 ۱۹-۳-۲-۲ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید

 در صورتی که ساختمانِ دارای شرایط استفاده از روش تجویزی، مطابق پیوست ۳ دارای نیاز غالب باشد و مطابق توضیحات بند ۱۹-۲-۳-۱ امکان بهره گیری مناسب از انرژی خورشیدی وجود داشته باشد، می توان حداقل مقاومت های حرارتی ارائه شده در راه حل های فنی را با ضریب 0.95 کاهش داد.

۱۹-۳-۲-۳ اثر بهره گیری از سایه بان مناسب

 در صورتی که ساختمانِ دارای شرایط استفاده از روش تجویزی، مطابق پیوست ۳ دارای نیاز غالب باشد و تمامی جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیز سایه بانهای معین شده در پیوست 10 را داشته باشند، می توان حداقل مقاومتهای حرارتی ارائه شده در راه حل های فنی را با ضریب 0.9 کاهش داد.

۱۹-۳-۲-۴ نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی

 در مورد مجموعه راه حل های فنی تجویزی، که در بخشهای ۱۹-۳-۲-۵ و ۱۹-۳-۲-۶ آمده است، در نظر گرفتن موارد زیر لازم است:

 – در عایقکاری حرارتی جدارهای خارجی ساختمانهای غیرمسکونی گروه 3، از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، که به صورت منقطع استفاده میشوند (ر. ک. به ۱۹-۲-۳-۲)، تنها میتوان از روشهای عایقکاری حرارتی از داخل و مقادیر متناظر با آنها استفاده نمود.

 – مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد دیوار، بام و کف مجاور هوا مربوط به تمامی ضخامت جدارها است. بنابراین، لازم است مقاومت حرارتی عایق، با استفاده از مقادیر بیان شده در راه حل فنی و با در نظر گرفتن مقاومت حرارتی دیگر لایه های جدار، تعیین شود.

 – مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد کف روی خاک تنها مربوط به لایه عایق حرارتی است.

– در مورد فضاهای کنترل نشده، طراح می تواند، به جای عایقکاری حرارتی جدارهای مجاور فضای کنترل نشده ساختمان (شکل ۴ الف، ص ۳۳)، به عایقکاری حرارتی تمام جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و فضای خارج (شکل ۴ ب، ص ۳۳)، با استفاده از مقادیر و مشخصات تعیین شده برای جدارهای مجاور خارج، بپردازد.

 – در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعه مجاور جدا شده است، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

 الف) در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل شده بودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایقکاری حرارتی آن جدارها نیست، اما در صورتی که اطلاعی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته میشود.

 ب) در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضای خارج در نظر گرفته میشود.

 – در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که بدون درز انقطاع به بنای قطعه مجاور چسبیده اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترل شده باشند، نیاز به عایقکاری حرارتی این جدارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته میشود.

۱۹-۳-۲-۵ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجره برتر)

۱۹-۳-۲-۵-۱ ساختمانهای گروه ۱ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [m2.K/W]

 

ب- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [m2.K/W]

ج- حداقل مشخصات جدارهای نورگذر

همه جدارهای نورگذر مجاور خارج باید، مطابق جدول ۶، دارای رده کیفی یک باشند.

جدارهای نورگذر مجاور فضاهای کنترل نشده را میتوان از هر کدام از رده های کیفی 1، 2 یا 3 انتخاب کرد.

د- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [m2.K/W]

ه – حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [m2.K/W]

موقعیت کف ساختمان

بیش از 40 سانتیمتر بالاتر از محوطه

کمتر از 40 سانتیمتر بالاتر از محوطه، یا همتراز با محوطه، یا پایین تر از محوطه

عایقکاری سراسری

عایقکاری سراسری

عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 70

0.9

0.7

1.1

 

۱۹-۳-۲-۵-۲ ساختمانهای گروه ۲ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [m2.K/W]

 

  

ب- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [m2.K/W]

ج- حداقل مشخصات جدارهای نورگذر

جدارهای نورگذر مجاور خارج باید، مطابق جدول ۶، دارای رده کیفی 2 یا 1 باشند. جدارهای نورگذر مجاور فضاهای کنترل نشده را میتوان از رده های کیفی 1، 2 یا 3 انتخاب کرد.

د- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [m2.K/W]

 

ه – حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [m2.K/W]

موقعیت کف ساختمان

بیش از 100 سانتیمتر بالاتر از محوطه

کف ساختمان به میزان 40 تا 100 سانتیمتر بالاتر از محوطه

کف ساختمان پایین تر از محوطه، همتراز با محوطه، یا کمتر از 40 سانتیمتر بالاتر از محوطه

عایقکاری سراسری

عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل70 سانتیمتر

عایقکاری سراسری

عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 50 سانتیمتر

عایقکاری حرارتی کف، روی خاک فضاهای کنترل شده ضرورت ندارد.

0.7

0.9

0.5

0.7