دسته‌بندی نشده · مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۴ تأسیسات مکانیکی

علاوه بر رعایت احکام مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، برای صرفه جویی در مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی، الزامات مندرج در این فصل نیز باید در همه گونه های کاربری ساختمانها (مطابق پیوست ۴) رعایت شود.