دسته‌بندی نشده · مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۴-۲ تأسیسات سرمایش و گرمایش

۱۹-۴-۲-۱ تأمین سرمایش و گرمایش

 سرمایش و گرمایش ساختمان ممکن است به دو صورت مرکزی یا مستقل تأمین شود. موتورخانه ها و پکیج ها از سیستمهای مرکزی به شمار میروند. بخاریها و کولرهای پنجره ای از نوع سیستمهای مستقل است. در هر حال، ظرفیت و مشخصات فنی تجهیزات باید بر اساس محاسبات بارهای گرمایشی و سرمایشی تعیین شود و تا حد امکان از بکارگیری تجهیزاتی با ظرفیت بالاتر از نیاز خودداری گردد.

 الزامات هر یک از سیستم های مرکزی و مستقل، به ترتیب، در بندهای ۱۹-۴-۲-۱-۱ و ۱۹-۴-۲-۱-۲ ارائه شده است.

۱۹-۴-۲-۱-۱ سیستم مرکزی

 الف) در سیستمهای مرکزی گرمایشی یا سرمایشی باید برای کنترل دمای هوا و یا آب خروجی از هر یک از سیستمها از ترموستات استفاده شود.

ب) کنترل دما باید از طریق تنظیم زمان های روشن و خاموشی تجهیزات گرمایشی، سرمایشی (مشعل، کمپرسور)، یا کنترل ظرفیت آنها و یا تنظیم جریان سیال فعال (توسط پمپ و شیر برقی) انجام گیرد.

 ج) لازم است پمپ مربوط به سیال فعال، بر اساس دمای هوا و یا آب برگشتی، کنترل و روشن یا خاموش شود.

 د) درجه تنظیم دما برای کنترل سیستم باید در ارتباط با دمای هوای بیرون ساختمان به صورت خودکار قابل تنظیم باشد.

 ه) برای همه ساختمان های گروه 1 و ساختمانهای گروه 2 با زیربنای مفید بالای 1000 مترمربع (ر. ک. به پیوست ۵) ، در نظر گرفتن سیستم برنامه ریزی کارکرد تجهیزات در ساعات شبانه روز، با در نظر گرفتن ساعات بهره برداری، الزامی است. برای دیگر گروه های ساختمانی نیز این اقدام توصیه میشود.

 و) در تمام سیستم های سرمایشی، ضریب انرژی مورد نیاز برای جابجایی هوا، که مقدار آن با رابطه زیر محاسبه میشود، نباید هیچگاه کمتر از 5 باشد.

رابطه بالا در تمام سیستمهای تمام هوا و آب- هوا و فن کوئل صادق است. انرژی الکتریکی پمپها برای سیستم های آب- هوا باید در مخرج کسر به انرژی الکتریکی ورودی به دمنده های سیستم اضافه شود.

ز) تجهیزاتی که، برای تامین رطوبت و حفظ شرایط آسایش در داخل ساختمان، نیاز به مصرف انرژی دارند باید از طریق حسگر رطوبت کنترل شوند.

 ح) در صورتی که از قسمتی از فضاهای ساختمانی غیرمسکونی با بهره برداری منقطع، به صورت مداوم استفاده شود، باید گرمایش و سرمایش این فضاها از سیستم مرکزی تفکیک گردیده و به صورت مستقل در نظر گرفته شود.

۱۹-۴-۲-۱-۲ سیستم مستقل

الف) هر نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی غیرمرکزی که کاملاً مستقل عمل میکند باید با کنترل ترموستاتیک روشن و خاموش یا تنظیم شود.

تبصره: در مورد بخاریهای نفتی و گازی نیاز به رعایت بند فوق نیست.

 ب) نصب شومینه در مجاورت دیوارهای داخلی مجاز است؛ و شومینه باید کاملاً جدا از دیوار خارجی ساختمان باشد. نصب سیستم کنترل اتوماتیک، برای بسته نگهداشتن دمپر در زمان خاموش بودن شومینه، توصیه میشود.

۱۹-۴-۲-۲ مدارهای توزیع

 مدارهای توزیع کار انتقال و توزیع سرما و گرمای تولید شده به پایانه ها را انجام میدهند. بالانس کردن مدارهای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی الزامی است. برای بالانس کردن، باید از تجهیزات مورد نیاز، اعم از دمپرها، دما سنجها، فشارسنجها و شیرهای بالانس، استفاده گردد.

 برای تجهیزات سرمایش و گرمایش، عایقکاری حرارتی سیستم های توزیع بخار، آب و هوا الزامی است و بر اساس مقررات این بند انجام میگیرد.

۱۹-۴-۲-۲-۱ عایقکاری حرارتی لوله ها

 تمام لوله های مورد استفاده در سیستمهای سرمایش و گرمایش باید بر اساس بیشترین مقدار مشخص شده در مبحث ۱۴ مقررات ملی و جدول ۷ این مبحث عایقکاری حرارتی گردد. برای تضمین حداقل ضخامت مفید عایق حرارتی، استفاده از عایقهای حرارتی پیش ساخته توصیه میشود. در زمان نصب، باید از فشرده کردن عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتناب شود.

 

جدول ۷- حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله در سیستمهای سرمایش و گرمایش [m2.K/W]

نوع سیال

قطر لوله تا 38 میلیمتر

قطر لوله بیش از 38 میلیمتر

 

 

 

آب گرم

0.88

1.32

بخار

1.00

2.00

آب سرد، مبرد و براین

0.88

1.00

 

۱۹-۴-۲-۲-۲ عایقکاری حرارتی کانالها

 تمام کانال های مورد استفاده در سرمایش و گرمایش، در صورت قرار داشتن در فضای داخل ساختمان، علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در مبحث 14 مقررات ملی ساختمان، باید با عایقی که از حداقل مقاومت حرارتی [m2. K/W] 0.88 برخوردار است عایقکاریگردد. اگر کانالهای مورد استفاده در سرمایش و گرمایش در خارج از ساختمان است، باید با عایقی که از حداقل مقاومت حرارتی [m2. K/W]1.44 برخوردار است عایقکاری شوند. در مورد کانالهای کولر آبی واقع در فضای داخلی ساختمان، نیازی به عایقکاری حرارتی نیست.

۱۹-۴-۲-۳ پایانه های سرمایش و گرمایش

 الف) توصیه می شود که برای تمام پایانه های سیستمهای گرمایشی و سرمایشی مانند شوفاژ، فن کویل، و دمپر (در سیستمهای هوا)، کنترل ترموستاتیک نصب گردد.

 ب) دمنده های پایانه های حرارتی و برودتی باید قابلیت روشن و خاموش شدن توسط یک سیستم کنترل ترموستاتیک، با امکان تنظیم دماهای مختلف در شبانه روز، را داشته باشند.

 ج) در ساختمان های غیرمسکونی، در نظر گرفتن سیستم کنترل مرکزی کارکرد دمنده ها در طی ساعات شبانه روز الزامی است.