دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۲: روش محاسبه شاخص خورشیدی

طراح، در صورت تمایل، می تواند از این ضریب برای ساختمانهای گروه ۱، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، و در مناطق با نیاز گرمایی زیاد کشور (مطابق پیوست ۳) استفاده کند.

 شاخص خورشیدی ساختمان، یا بخشی از آن، با علامت IS نشان داده شده است، و بر مبنای رابطه زیر محاسبه میگردد:

Is = S (Ai.Si.si) / V

: Ai مساحت بخش نورگذر i پوسته خارجی ساختمان به مترمربع

: S i ضریب عبور (گذر) خورشیدی برای بخش نورگذر i، مطابق جدول ۹

: si  ضریب کاهش مربوط به موقعیت سطح نورگذر، مطابق جدول ۱۰

 : V حجم کل فضای کنترل شده ساختمان، یا بخش مورد نظر

 

جدول ۹- مقادیر ضریب انتقال خورشیدی برای انواع مختلف شیشه های ساختمانی متعارف

نوع شیشه

 

ساده

رنگی ساده

رنگی  انعکاسی

  مشجر

  دوجداره

 

رنگ

 

 

بی رنگ

سبز

برنزی

آبی

آبی

برنزی

جیوه ای

بی رنگ

بی رنگ

ضخامت (میلیمتر)

 

4

6

6

4

6

6

6

6

4

6-4

Si

 

0.86

0.83

0.62

0.70

0.62

0.33

0.24

0.23

0.33

0.52

 

جدول ۱۰- مقادیر ضریب کاهش i مربوط به موقعیت سطح نورگذر

زاویه متوسط رؤیت موانع روبروی پوسته (θ)

(مطابق شکل (5

موقعیت و جهت1 سطح نورگذر

جنوب

شرق

غرب

شمال

فضاهای با استفاده مداوم

فضاهای با استفاده منقطع

کمتر از 15 درجه

1.0

0.6

0.6

0.4

0.3

بزرگتر از یا مساوی 15 درجه و کمتر از 25 درجه

0.6

0.4

0.4

0.3

0.2

بزرگتر از یا مساوی 25 درجه

0

0

0

0

0

 

شکل ۵- زاویه رؤیت موانع روبروی سطوح نورگذر

جهتها به روش زیر تعیین میگردد:

 جنوب : جهتهای بین جنوب شرقی و جنوب غربی

شرق : جهتها بین شمال شرقی و جنوب شرقی

غرب : جهتهای بین شمال غربی و جنوب غربی

شمال : جهتهای بین شمال شرقی و شمال غربی