دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۱ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار

پ ۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج

چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی از آن، فاقد عایق حرارت باشد، یا اگر جدار عایق حرارتِ همگن باشد، در محاسبه جرم مؤثر سطحی جدار، یک دوم جرم آن جدار در نظر گرفته میشود.

اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است در محاسبه جرم مؤثر جدار منظور میشود.

 در تمام حالات، اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده یک جدار بیش از 150 کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار اکتفا میشود.

پ ۱-۱-۲ جدار مجاور خاک

 جرم سطحی مؤثر بخش مجاور خاک دیوار، کف روی خاک یا گربه رو یا فضای بسته مجاور خاک، در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد، برابر 150 کیلوگرم در متر مربع در نظر گرفته میشود. در صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارت است در محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار منظور میشود. اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده آن جدار بیش از 150 کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار بسنده میشود.

 پ ۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده

 جرم سطحی مؤثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضایی کنترل نشده (راه پله، پارکینگ، انبار، …)، اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابر نصف جرم سطحی جدار، و در غیر این صورت، برابر با جرم سطحی بخشی از لایه های جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است، در نظر گرفته میشود.

پ ۱-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان

 در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترل شده ساختمان (یا بخشی از آن) واقع شده است کمتر از 300 کیلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحی مؤثر مساوی با جرم سطحی جدار است؛ در غیر این صورت، جرم سطحی مؤثر مساوی با 300 کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته میشود.