دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۲ جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

 اگر mi جرم سطحی مؤثر قسمت i از پوسته خارجی و عناصر داخلی ساختمان و Ai مساحت مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با:

M = S (mi . Ai)

 بدین ترتیب، جرم سطحی مؤثر ساختمان (یا بخشی از آن) ma، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ساختمان (یا بخشی از آن) Ah، بر اساس رابطه زیر محاسبه میگردد:

ma = M / Ah