دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

پ ۱-۳ گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن

پس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید (ma)، گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، مطابق جدول ۸ تعیین میگردد:

جدول ۸- گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید

ma  (kg/m2)

گروه اینرسی

کمتر از 150

کم

مساوی یا بیش از 150 و کمتر از 400

متوسط

مساوی یا بیش از 400

زیاد