دسته‌بندی نشده · مهر ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۵ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی

در تأمین روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، لازم است علاوه بر الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در این بخش نیز منظور شود. همچنین، علاوه بر الزامات این بخش، می توان، برای تأمین بخشی از انرژی الکتریکی ساختمان، از سلول های خورشیدی، به صورت مستقل یا موازی با شبکه سراسری برق، بهره گرفت.