دسته‌بندی نشده · مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۵: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

گونه بندی کاربری ساختمان

(از پیوست ۴)

 

نیاز انرژی محل استقرار ساختمان

(از پیوست ۳)

 

شهرهای بزرگ

(بر اساس بند ۲-۲-۴)

شهرهای کوچک

(بر اساس بند ۱۹-۲-۲-۴)

زیربنای بیش از 1000 متر مربع

زیربنای کمتر از 1000 متر مربع

زیربنای بیش از 1000 متر مربع

زیربنای کمتر از 1000 متر مربع

نوع الف

 

زیاد

گروه 1

گروه 2

متوسط

گروه 2

گروه 3

کم

گروه 3

گروه 4

نوع ب

 

زیاد

گروه 1

گروه 2

گروه 2

متوسط

گروه 2

گروه 3

گروه 3

کم

گروه 3

گروه 4

گروه 4

نوع ج

 

زیاد

گروه 2

گروه 2

متوسط

گروه 3

گروه 3

کم

گروه 4

گروه 4

نوع د

 

زیاد

گروه 4

گروه 4

متوسط

گروه 4

گروه 4

کم

گروه 4

گروه 4