دسته‌بندی نشده · مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۶: مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم

ردیف

مقادیر فیزیکی و تعاریف

معادل انگلیسی

 

علامت

واحد

1

حرارت، مقدار حرارت

 

Heat, quantity of heat

 

Q

J

2

توان حرارتی

مقدار حرارتی که در واحد زمان منتقل میشود:

 

F = dQ/dt

 

Heat flow rate

 

Φ

W     

 

3

ضریب هدایت حرارتی

توان حرارتی که از لایه ای به ضخامت یک متر می گذرد اگر اختلاف دما (در حالت پایدار) بین دو طرف لایه برابر یک درجه باشد:

 

q = – l . grad T

 

Thermal conductivity

 

λ

W/(m.K)

 

4

مقاومت حرارتی سطحی

قابلیت عایق حرارت بودن یک یا چند لایه از جدار و یا کل جدار.

مقدار اختلاف دمای لازم، بین دو طرف یک متر مربع از یک لایه یا جدار (در حالت پایدار) تا توان حرارتی برابر با واحد از آن عبور کند:

R = (Ti-Te)/q

در مورد لایه ای با ضخامت d که در آن مقدار R ثابت است و یا رابطه خطی با دما دارد:

R = d / l

 

 

Thermal resistance

 

R

m2.K/W

 

 

ردیف

مقادیر فیزیکی و تعاریف

معادل انگلیسی

 

علامت

واحد

5

ضریب تبادل حرارت در سطح جدار

نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختلاف دما بین سطح جدار و هوای محیط مجاور در حالت پایدار.

 

Surface coefficient of heat transfer

 

h

W/(m2.K)

 

6

ضریب انتقال حرارت سطحی

نسبت توان حرارتی به اختلاف دما بین محیط های واقع در دو طرف جداری به سطح یک مترمربع، در حالت پایدار:

U = F / ( (T i-Te) . A )

 

 

Thermal transmittance

 

U

W/(m2.K)

 

7

ضریب انتقال حرارت خطی

نسبت توان حرارتی به اختلاف دما بین محیط های واقع در دو طرف جدارهایی دارای یک پل حرارتی به طول یک متر، در حالت پایدار:

Y = F / ( (T i-Te) . L )

 

 

Linear thermal transmittance

 

Ѱ

W/(m.K)

 

8

ضریب انتقال حرارت ساختمان

مقدار انتقال حرارت از ساختمان (یا بخشی از آن) در واحد زمان، اگر اختلاف دمای داخل و خارج آن برابر یک درجه باشد:

H = F / DT

 

 

Coefficient of heat loss

 

H

W/K

9

شاخص خورشیدی

Solar Index

 

IS

m-1