دسته‌بندی نشده · مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۸: مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی

مقادیر ارائه شده در این پیوست در هر دو روش طراحی عایقکاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه قرار می گیرد، مگر آنکه مراجع ذیصلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری تعیین کرده باشند.

 پ ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی

 در این قسمت، مقادیر مقاومت حرارتی بین سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی و هوای محیط داخلی یا خارجی (Re, Ri) به دست داده میشود. مقادیر مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح، بسته به زاویه جدار نسبت به سطح افقی، جهت جریان حرارت و نوع فضایی که جدار با آن در تماس است، در جدول جدول ۱۱ آمده است. این مقادیر بر حسب [m2.K/W] هستند.

 چنانچه دیوار خارجی دارای لایه یا لایه های هوای تهویه شده باشد، در محاسبات ضریب انتقال حرارت، تنها لایه های بین فضای داخل و لایه هوای تهویه شده در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، لایه هوا مانند فضای خارج تلقی می شود، با این تفاوت که مقاومت حرارتی Re بین سطح خارجی پوسته خارجی و لایه هوای تهویه شده برابر با Ri در نظر گرفته میشود.

 

جدول ۱۱- مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطح داخلی (Ri) و لایه هوای مجاور سطح خارجی (Re) انواع جدارها

پ ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس

در جدول ۱۲، مقاومتهای حرارتی لایه های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایه هوا، آمده است.

 

جدول ۱۲- مقاومت حرارتی انواع لایه های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی

 

پ ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول

در این بخش، مقادیر مقاومت های حرارتی برخی لایه های غیرهمگن عناصر ساختمانی متداول بر حسب [m2.K/W] آمده است.

پ ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)

 

جدول ۱۳- مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

لایه ساختمانی

ضخامت (سانتیمتر)

مقاومت حرارتی

آجر پلاک در نما

3 تا 4

0.03

 

پ ۸-۳-۲ آجر توپر (دیوار)

ابعاد متداول هر آجر:

ضخامت : 5.5 سانتیمتر

عرض : 10 تا 11 سانتیم

طول : 20 تا 22 سانتیمتر

وزن مخصوص ماده آجر: 1700 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب

 

جدول ۱۴- مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر توپر در دیوار

 

پ-۳-۳-۸ آجر سوراخدار (دیوار)

 ابعاد متداول هر آجر:

ضخامت : 5.5 سانتیمتر

 عرض : 10 تا 11 سانتیمتر

طول : 20 تا 22 سانتیمتر

 وزن مخصوص ماده سفالی: 1700 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب

درصد روزنه ها: 25 تا 40 درصد

 

جدول ۱۵- مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر سوراخدار در دیوار

پ-۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)

جدول ۱۶- مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار

 

پ ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)

جدول ۱۷- مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

پ ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)

 فاصله محور تا محور تیرچه ها : 50 سانتیمتر

 ضخامت بدنه سفالی بلوک : 8 تا 10 میلیمتر

 وزن مخصوص خشک ماده سفالی بلوک : 1700 تا 2100 کیلوگرم بر مترمکعب

 پوشش بتنی روی تیرچه : 5 سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

 

جدول ۱۸- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سفالی

پ ۷-۳-۸ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)

فاصله محور تا محور تیرچه ها : 50 سانتیمتر

ضخامت بدنه سفالی بلوک : 15 تا 30 میلیمتر

 وزن مخصوص خشک ماده سیمانی بلوک : 1950 تا 2250 کیلوگرم بر مترمکعب

پوشش بتنی روی تیرچه : 5 سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

 

جدول ۱۹- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی

ارتفاع بلوک

de (cm)

عرض پاشنه تیرچه

l0 (mm)

فاصله محور به محور تیرچه ها  le (cm)

60 > le > 55

63 > le > 61

le > 64

20

124 > le > 95

0.68

0.74

0.77

140 > le > 125

0.59

0.65

0.68

25

124 > le > 95

0.79

0.86

0.90

140 > le > 125

0.69

0.76

0.79

30

124 > le > 95

0.91

0.99

1.03

140 > le > 125

0.79

0.87

0.91

 

پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)

با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلی استایرن منبسط، شکل بلوک دارای اهمیت خاصی است. برای تیرچه بلوک های ساده، با مقطعی مشابه شکل ۶، مقاومتهای حرارتی سقف تیرچه و بلوک با استفاده از جدول ۲۰ تعیین میشود.

شکل۶- تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

جدول ۲۰- مقادیر مقاومت حرارتی Ri سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

ارتفاع بلوک

de (cm)

عرض پاشنه تیرچه

l0 (mm)

فاصله محور به محور تیرچه ها  le (cm)

60 > le > 55

63 > le > 61

le > 64

20

124 > le > 95

0.68

0.74

0.77

140 > le > 125

0.59

0.65

0.68

25

124 > le > 95

0.79

0.86

0.90

140 > le > 125

0.69

0.76

0.79

30

124 > le > 95

0.91

0.99

1.03

140 > le > 125

0.79

0.87

0.91

 

در صورت وجود زبانهای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوک (شکل ۷)، مقاومت حرارتی سقف با استفاده از جدول ۲۱ تعیین میگردد.

 

شکل۷- نمونه سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

 

جدول ۲۱- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

ارتفاع پاشنه

dL (mm)

ارتفاع بلوک از روی پاشنه

de (cm)

عرض پاشنه تیرچه l0 (mm)

فاصله محور به محور تیرچه ها  le (cm)

55 < le < 60

63 < le < 61

le < 64

30

12

124 > le > 95

1.82

1.90

1.94

140 > le > 125

1.72

1.80

1.84

15

124 > le > 95

1.94

2.03

2.08

140 > le > 125

1.82

1.89

1.93

17

124 > le > 95

2.00

2.11

2.16

140 > le > 125

1.88

1.98

2.04

20

124 > le > 95

2.08

2.19

2.26

140 > le > 125

1.95

1.06

2.12

25

124 > le > 95

2.25

2.37

2.45

140 > le > 125

2.11

1.15

2.30

30

124 > le > 95

2.41

2.54

2.62

140 > le > 125

2.27

1.23

2.46

40

12

124 > le > 95

2.07

2.15

2.19

140 > le > 125

1.97

2.05

2.09

15

124 > le > 95

2.20

2.29

2.34

140 > le > 125

2.08

2.17

2.21

17

124 > le > 95

2.26

2.37

2.43

140 > le > 125

2.14

2.24

2.30

20

124 > le > 95

2.35

2.46

2.53

140 > le > 125

2.21

2.33

2.39

25

124 > le > 95

2.54

2.66

2.74

140 > le > 125

2.4

2.52

2.59

30

124 > le > 95

2.73

2.85

2.93

140 > le > 125

2.58

2.70

2.77

 

ادامه جدول ۲۱- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

ارتفاع پاشنه

dL (mm)

ارتفاع بلوک از روی پاشنه

de (cm)

عرض پاشنه تیرچه l0 (mm)

فاصله محور به محور تیرچه ها  le (cm)

55 < le < 60

63 < le < 61

le < 64

30

12

124 > le > 95

1.82

1.90

1.94

140 > le > 125

1.72

1.80

1.84

15

124 > le > 95

1.94

2.03

2.08

140 > le > 125

1.82

1.89

1.93

17

124 > le > 95

2.00

2.11

2.16

140 > le > 125

1.88

1.98

2.04

20

124 > le > 95

2.08

2.19

2.26

140 > le > 125

1.95

1.06

2.12

25

124 > le > 95

2.25

2.37

2.45

140 > le > 125

2.11

1.15

2.30

30

124 > le > 95

2.41

2.54

2.62

140 > le > 125

2.27

1.23

2.46

40

12

124 > le > 95

2.07

2.15

2.19

140 > le > 125

1.97

2.05

2.09

15

124 > le > 95

2.20

2.29

2.34

140 > le > 125

2.08

2.17

2.21

17

124 > le > 95

2.26

2.37

2.43

140 > le > 125

2.14

2.24

2.30

20

124 > le > 95

2.35

2.46

2.53

140 > le > 125

2.21

2.33

2.39

25

124 > le > 95

2.54

2.66

2.74

140 > le > 125

2.4

2.52

2.59

30

124 > le > 95

2.73

2.85

2.93

140 > le > 125

2.58

2.70

2.77

 

ادامه جدول ۲۱- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

 

 

 

ارتفاع پاشنه

dL (mm)

ارتفاع بلوک از روی پاشنه

de (cm)

عرض پاشنه تیرچه l0 (mm)

فاصله محور به محور تیرچه ها  le (cm)

55 < le < 60

63 < le < 61

le < 64

50

12

124 > le > 95

2.32

2.40

2.44

140 > le > 125

2.22

2.30

2.35

15

124 > le > 95

2.45

2.55

2.60

140 > le > 125

2.33

2.43

2.49

17

124 > le > 95

2.51

2.62

2.69

140 > le > 125

2.39

2.50

2.57

20

124 > le > 95

2.60

2.73

2.80

140 > le > 125

2.47

2.59

2.66

25

124 > le > 95

2.81

2.96

3.03

140 > le > 125

2.68

2.80

2.88

30

124 > le > 95

3.02

3.17

3.25

140 > le > 125

2.88

3.01

3.09

40

12

124 > le > 95

2.55

2.63

2.67

140 > le > 125

2.45

2.53

2.58

15

124 > le > 95

2.69

2.78

2.83

140 > le > 125

2.57

2.67

2.73

17

124 > le > 95

2.75

2.86

2.92

140 > le > 125

2.63

2.74

2.80

20

124 > le > 95

2.85

2.97

3.04

140 > le > 125

2.71

2.84

2.91

25

124 > le > 95

3.09

3.21

3.29

140 > le > 125

2.94

3.08

3.15

30

124 > le > 95

3.31

3.44

3.52

140 > le > 125

3.16

3.30

3.38