دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱۰: سایه بانها

 در این پیوست، زوایای مناسب برای سایه بان پنجره ها، در جهات مختلف ساختمان، در ۲۱۶شهر کشور، ارائه می گردد. در جدول های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سایه بان افقی و زاویه سایه بان عمودی، برای حالتهای مختلف جهت گیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایه بان های افقی و عمودی به سادگی مشخص میگردد. در شکل ۹، جهت گیری پنجره، نمای سایه بان ها، زاویه سایه بان عمودی و زاویه سایه بان افقی نشان داده شده است.

 برای استفاده از جدولهای مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 -»ش« مخفف »شرقی« است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.

 – »غ« مخفف »غربی« است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت غرب پنجره قرار گیرد.

 -»ل« مخفف »شمالی« است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.

-»ج« مخفف »جنوبی« است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید فقط در سمت جنوب پنجره قرار گیرد.

 -»ط« مخفف »طرفین« است و بیانگر آن است که سایه بان عمودی باید در دو سمت پنجره قرار گیرد.

 -»ع.م« جانشین عبارت »سایه بان عمودی متحرک مقابل تمام پنجره« است.

-چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایه بان افقی و عمودی توصیه شده باشد، باید از هر دو نوع سایه بان استفاده گردد.

شکل ۹- زوایای جهت پنجره و زاویه سایه بان افقی و عمودی

– در صورتی که محل استقرار ساختمانی در این پیوست درج نشده باشد، میتوان سایه بانهای مربوط به نزدیکترین شهر را ملاک گرفت.

 – در صورت ذکر نشدن زاویه جهت گیری پنجره در جدولها، مقادیر زوایای سایه بان آن باید مطابق با مقادیر نزدیکترین جهت گیری پنجره، یا از طریق درونیابی مقادیر، تعیین گردد.

– در شهرهایی که با علامت * مشخص شده اند، با توجه به عمق زیاد سایه بانها، توصیه میشود ضمن رعایت زوایای سایه بان ارائه شده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.