دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۹: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

در این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشه ها، جدارهای نورگذر و درها درج میگردد. برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخشهای پ۹-۱ و پ۹-۲، که به ترتیب مربوط به شیشه ها و جدارهای نورگذر هستند، رجوع شود. نحوه تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، در بخش پ۹-۳، در قالب دو مثال، توضیح داده شده است. ضرایب انتقال حرارت درها نیز در بخش پ۹-۴ آمده است.

 مقادیر درج شده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایقکاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط مراجع ذیصلاح، با رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده باشد. همه مقادیر بر حسب W/m2.K هستند.