دسته‌بندی نشده · مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پ ۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه ها

 ضرایب انتقال حرارت شیشه ها (Ugl)، که در جدول ۲۲ تا جدول ۲۷ این بخش آمده است، مربوط به شیشه های با ضخامت ۴ میلیمتر، در دو حالت عمودی و افقی، است. مقادیر ضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلندگی های بینابینی را می توان با درون یابی مقادیر داده شده در جدول محاسبه کرد.

 برای مجموعه شیشه های چندجداره، با گازی غیر از هوا در فضای بین دو شیشه، تنها غلظت ۸۵ درصد۱ در نظر گرفته شده است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی ملاک عمل است که تولیدات مربوط دارای گواهینامه مؤید وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره برداری باشد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر مربوط به هوا ملاک قرار گیرد.

 همچنین ضرایب گسیلندگی عمود مفید شیشه ها، که توسط تولیدکننده اعلام می شود، باید به تأیید مرجعی معتبر رسیده باشد. در غیر این صورت، نباید گسیلندگی کم برای شیشه منظور شود.

لازم است توضیح داده شود که پوشش کم گسیل را میتوان، در مراحل تولید، مستقیماً روی شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده می شود، نشاند.

برای آنکه مجموعه شیشه های کم گسیل اثربخشی لازم را دارا باشد، ضروری است پوشش کم گسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح ۳ (شکل ۸، سمت راست) و در مناطق با نیاز سرمایی زیاد روی سطح ۲ قرار گیرد (شکل ۸، سمت چپ).

شکل ۸- محل قرارگیری پوشش کم گسیل در مناطق سردسیر (سمت راست) و گرمسیر (سمت چپ)

پ ۹-۱-۱ شیشه های ساده

در مورد شیشه های ساده (تک جداره)، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:

  در حالتی که جدار عمودی است:              Ugl = 5.8 [W/(m2. K)]

در حالتی که جدار افقی است:          Ugl = 6.9 [W/(m2. K)]   

پ ۹-۱-۲ شیشه های دوجداره عمودی

جدول ۲۲- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره عمودی پرشده با هوا (۱۰۰ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.3

2.5

2.6

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

2.9

8

3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

10

2.9

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.5

12

2.8

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

14

2.7

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.2

16

2.7

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

18

2.7

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

20

2.7

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

 

جدول ۲۳- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره عمودی پرشده با آرگون (۸۵ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl  [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4

2.5

2.6

2.6

8

2.9

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

10

2.8

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

12

2.7

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.1

14

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

16

2.6

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.0

18

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.0

20

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

 

جدول ۲۴- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره عمودی پرشده با کریپتون (۸۵ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl  [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.4

2.5

2.6

2.6

8

2.9

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

10

2.8

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

12

2.7

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.1

14

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

16

2.6

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.0

18

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.0

20

2.6

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

 

پ ۹-۱-۳ شیشه های دوجداره افقی (سقفی)

جدول ۲۵- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با هوا (۱۰۰ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl  [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.0

3.1

3.2

3.2

8

3.5

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

3.0

10

3.4

2.3

2.4

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9

12

3.4

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

14

3.4

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7

2.8

2.9

16

3.4

2.2

2.3

2.5

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

18

3.4

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

20

3.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

 

جدول ۲۶- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با آرگون (۸۵ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl  [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.4

2.2

2.3

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

8

3.3

2.0

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.6

2.7

10

3.2

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

12

3.2

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

14

3.2

1.9

2.0

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.6

16

3.2

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.4

2.5

2.6

18

3.2

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

20

3.2

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

 

جدول ۲۷- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با کریپتون (۸۵ درصد)

ضخامت لایه هوا

[mm]

ضریب انتقال حرارت              Ugl  [W/(m2.K)]

شیشه های عادی

شیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید Ɛn

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6

3.2

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.6

8

3.2

1.9

2.0

2.1

2.2

2.4

2.4

2.5

2.6

10

3.2

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

12

3.1

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

14

3.1

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

16

3.1

1.7

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

18

3.1

1.7

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

20

3.1

1.7

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5