دسته‌بندی نشده · آبان ۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۲ تهدیدات

تهدیدات از نظر ماهیت به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

– تهدیدات نظامی که شامل کلیه تهدیدات هوایی، زمینی، دریایی، تروریستی و امنیتی می باشد.

– تهدیدات طبیعی که شامل کلیه تهدیدات از قبیل زلزله، سیل، طوفان و … می باشد.

– تهدیدات صنعتی شامل کلیه تهدیدات ناشی از حوادث خسارتبار صنعتی از قبیل نشت شیمیایی کارخانجات، نشت هسته ای و … می باشد.

 ۱- خطرات و تهدیدات مندرج در این مقررات شامل تهدیدات انسان ساز، و محدود به تهدیدات انفجار و پیامدهای آن مانند انفجار ناشی از اصابت غیرمستقیم هرگونه سلاح متعارف و مواد منفجره می باشد.

۲- ساختمان ها و تأسیسات در معرض انفجارهای بسیار بزرگ از جمله انفجارهای هسته ای مشمول ضوابط و مقررات این مبحث نمی باشد.