دسته‌بندی نشده · آبان ۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۵-۱ شهرسازی

در طراحی شهرها و تعیین کاربری مورد نیاز شهر و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، باید علاوه بر ایجاد فضاهای مناسب برای حفظ جان مردم در مقابل تهدیدها، امکان تداوم بی وقفه فعالیت های ضروری و کاهش آسیب پذیری شهر فراهم شود. تعیین الگوی مناسب شهرسازی، شبکه معابر مناسب و زیرساخت های شهری، توزیع مناسب جمعیت و خدمات مناسب آنان، بکارگیری عملکردهای چند منظوره و کاربری ها و چگونگی همجواری آنها برای اداره شهر در شرایط اضطراری بر عهده مهندسین شهرسازی می باشد.

شهرها باید بگونه ای طراحی شوند که اهداف زیر حاصل گردد:

۱-کاهش آسیب پذیری مردم در برابر تهدیدات

۲- تأمین کارکردهای چند منظوره شهری

۳- تأمین قابلیت مدیریت بحران شهرها در شرایط بحران

۴- تضمین تداوم کارکردهای ضروری مردم در شرایط بحران

۵- احتراز از وجود عملکردهای پرخطر در شهر