دسته‌بندی نشده · آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۲-۳ ورودی ها

۲۱-۲-۲-۳-۱ : ساختمان های مسکونی گروه ۲ و ۳، باید حداقل دارای دو ورودی و دو خروجی باشد که در شرایط عادی یکی از آنها فعال باشد و در مواقع بحرانی جهت خروجی اضطراری استفاده گردد.

۲۱-۲-۲-۳-۲ : ابعاد ورودی های اضطراری برای شهرک های مسکونی و صنعتی و ساختمان های مسکونی گروه ۳، باید متناسب با حجم تردد سواره و پیاده در زمان بحران پیش بینی شود و آن را تسهیل نماید. ابعاد مذکور تابع عرض، تعداد، جهت حرکت، نوع وسایل نقلیه امدادی عبور کننده از این جزء فضا و نیز وسعت مجموعه، میزان خسارات و میزان خودکفایی موردنظر مجموعه از لحاظ امکانات امدادی خواهد بود.

۲۱-۲-۲-۳-۳ : طرح ورودی ها در شهرک های مسکونی و صنعتی و ساختمان های مسکونی گروه ۳، باید به گونه ای باشد که در صورت تخریب کامل، موجب انسداد دسترسی سواره نشود و به سرعت قابل ترمیم باشد.