دسته‌بندی نشده · آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۲-۵ جانپناه ها و دیوارهای محافظ

۲۱-۲-۲-۵-۱: در فضاهای باز بهره گیری از عوارضی مانند تپه ها و فرورفتگی های کوچک و نسبتاً متعدد، ضمن ارتقاء محیط برای تأمین فعالیت های مورد انتظار در شرایط عادی (مانند بازی و نشستن)، به ایجاد لبه های متعدد برای شکل گیری جانپناه های آنی منتهی می گردد.

۲۱-۲-۲-۵-۲: محل استقرار جانپناه ها باید خارج از محدوده ریزش آوارهای ساختمانی تعیین شود.

۲۱-۲-۲-۵-۳: جانپناه هایی با ظرفیت کم و پراکنده در محوطه ایجاد گردد.

۲۱-۲-۲-۵-۴: جانپناه ها در امتداد مسیر تمام دسترسی های داخلی مجموعه ایجاد شوند. لبه فوقانی این جانپناه ها باید دارای برآمدگی هایی از قبیل گلدان ها و باغچه های طولی، زمین های بازی و سطوح سبز و … باشد.