دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۱ طراحی حجم ساختمان

۲۱-۲-۳-۱-۱ در ساختمان های بیش از ۶ طبقه، فرم ساختمان بایستی به صورتی باشد که در صورت آسیب دیدن، آوار آن باعث مسدود شدن دسترسی به ساختمان نگردد.

۲۱-۲-۳-۱-۲ شکل (فرم) کلی ساختمان های مجاور خیابان اصلی شهر بایستی به گونه ای طراحی شود که در صورت تخریب سبب مسدود شدن معبر اصلی نگردد.