دسته‌بندی نشده · آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۲ عناصر الحاقی

۲۱-۲-۳-۲-۱ بکارگیری عناصر الحاقی سست در نمای ساختمان مجاز نمی باشد. ۲۱-۲-۳-۲-۲ استفاده از عناصر سست و شکننده مهار نشده در نمای ساختمان مجاز نیست.

۲۱-۲-۳-۲-۲ ورودی ساختمان در ساختمان های گروه ۲ و ۳، باید با ایجاد سقف و یا هرگونه حائل مقاوم در برابر ریزش آوار، محفوظ و ایمن سازی شود.