دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۲-۶ حدود کاربرد

برای سازه ها و ساختمان های با گروه خطرپذیری یک طبق جدول ۱-۱-۶، و سایر سازه ها در صورت درخواست کارفرما، در نظر گرفتن بارهای ناشی از انفجار ضروری است.