دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۳-۱۰ آسانسور و پلکان

۲۱-۲-۳-۱۰-۱ :  در مورد آسانسور باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از انتقال موج انفجار، دود و آتش از طریق چاه آسانسور و آسیبرسانی به پلکان و راهروها جلوگیری شود.

۲۱-۲-۳-۱۰-۲ : چاله آسانسور باید به تشخیص طراح از پلکان فاصله داشته باشد تا در صورت نفوذ موج انفجار به آسانسور، پلکان محفوظ باشد.

۲۱-۲-۳-۱۰-۳ : در ساختمان های بلند مرتبه باید آسانسور در یک محور به چند آسانسور با محورهای متفاوت تبدیل شود تا چاه آسانسور شکسته شده و مانند دودکش عمل نکند. این بند برای ساختمان های با اهمیت درجه ۲ الزامی است.

۲۱-۲-۳-۱۰-۴ : کلاهک بام اتاق تاسیسات آسانسور (در بالای چاه آسانسور) در ساختمان های گروه ۲ و ۳، باید مقاومت کافی در برابر موج انفجار را دارا باشد.

۲۱-۲-۳-۱۰-۵ : در ساختمان های بلند مرتبه با درجه اهمیت ۲ و ۳، جهت تخلیه اضطراری باید بالابرهایی در جدارهای خارجی ساختمان پیش بینی شود.