دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵ پناهگاه

پناهگاه به مکان اسکان موقتی اطلاق می گردد که در مقابل تهدیدات متعارف (بمباران غیرمستقیم)، نسبت به ساختمان های معمولی از ایمنی و پایداری به مراتب بالاتری برخوردار می باشد. پناهگاه موردنیاز هر ساختمان بایستی براساس جدول ۲۱-۲-۲ تأمین گردد.