دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۲ انواع پناهگاه

پناهگاه ها با توجه به درجه حفاظت، نحوه عملکرد، مکان استقرار و مدت اقامت به انواع مختلف طبقه بندی می شوند:

۲۱-۲-۵-۲-۱ گروه بندی پناهگاه ها از نظر درجه اهمیت

– پناهگاه های درجه یک : در مقابل اثرات مختلف سلاح ها، اصابت موج و ترکش سلاح های متعارف، حرارت و تشعشع سلاح های اتمی با توجه به قدرت سلاح و فاصله نقطه انفجار مقاومت کافی داشته و هوابندی شده و در برابر نفوذ گازهای سمی و شیمیائی و صلاح های اتمی نیز مقاومت می نماید. طراحی این نوع پناهگاه خارج از ضوابط این مبحث می باشد.

 – پناهگاه های درجه دو : در مقابل اثرات مختلف سلاح های متعارف مقاوم بوده ولی در مقابل اثرات سلاح های اتمی و شیمیائی مقاوم نمی باشند. برای طراحی این نوع پناهگاه علاوه بر ضوابط این مبحث برخورد مستقیم گلوله انفجاری به سازه پناهگاهی نیز باید در نظر گرفته شود.

 – پناهگاه های درجه سه : فقط در مقابل موج و ترکش سلاح های متعارف قابلیت مقاومت دارند.

 برای طراحی این نوع پناهگاه بکارگیری ضوابط این مبحث به تنهایی کافیست.

۲۱-۲-۵-۲-۲ گروه بندی پناهگاه ها از نظر نوع عملکرد

انواع پناهگاه ها با توجه به نوع عملکرد در زمان صلح می توانند به صورت فضاهای تک منظوره با عملکرد خاص پناهگاه، یا فضاهای چند منظوره که در زمان صلح عملکردهای دیگری دارند، باشند.

 توصیه می شود حتی الامکان فضاهای پناهگاهی به صورت چند منظوره در نظر گرفته شوند. با این حال در ساختمان های گروه ۱ جهت حفاظت بیشتر در مقابل تهدیدات مختلف، باید علاوه بر فضاهای پناهگاهی چند منظوره، فضاهای خاص پناهگاهی با درجه مقاومت بالاتر نیز احداث شوند.

۲۱-۲-۵-۲-۳ گروه بندی پناهگاه ها از نظر مدت زمان اقامت

مدت زمان اقامت، طول مدتی است که افراد داخل پناهگاه با درب های بسته و در محیط حفاظت شده اقامت دارند که بین چند ساعت تا چند روز متفاوت است. در مورد حوادث اتفاقی صنعتی خارج از ساختمان این مدت کمتر از ۲۴ ساعت و در زمان جنگ معمولاً بیش از ۲۴ ساعت است و بدین ترتیب می توان هدف از ایجاد پناهگاه را به صورت اقامت کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم نمود که در پناهگاه های بلند مدت الزامات سطوح فضاها و لوازم راحتی بیشتر است. با این حال توصیه می شود که برنامه ریزی و طراحی پناهگاه ها به نحوی باشد که قابلیت عملکرد در زمان تهدیدهای طولانی تر را داشته باشند.