دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۴ جانمایی پناهگاه

جهت جانمایی باید موارد ایمنی و فنی زیر مورد توجه قرار گیرند:

۲۱-۲-۵-۴-۱: پناهگاه باید در نزدیکترین فاصله ممکن به بخش های مختلف ساختمان جانمایی گردد.

۲۱-۲-۵-۴-۲: مسیر دسترسی به پناهگاه ضمن دارا بودن کوتاهترین فاصله ممکن (با توجه به شرایط) باید مسیری امن بوده و همچنین نباید بین ساختمان و مسیر ورودی پناهگاه فاصله زیادی وجود داشته باشد.

۲۱-۲-۵-۴-۳: همواره در تحتانی ترین طبقه و مستقیماً بر روی خاک ساخته شود (طبقه یا فضای خالی در زیر آن مجاز نمی باشد).

۲۱-۲-۵-۴-۴: جداره های خارجی پناهگاه باید از مقاومت کافی در برابر اصابت ترکش موج انفجار برخوردار باشند.

۲۱-۲-۵-۴-۵: پناهگاه باید دور از بخش های آسیب پذیر ساختمان مانند فضاهای تاسیساتی قرار گیرد.