دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۵ ظرفیت پناهگاه

۲۱-۲-۵-۵-۱: ظرفیت پناهگاه که به لحاظ عدم امکان احداث پناهگاه در همه اماکن و به خصوص بناهای مسکونی احداث می شوند، باید بر اساس بررسی محدوده و شعاع حوزه پناهگاه (فاصله دسترسی افراد به آن) و حداکثر ظرفیت مجاز پناهگاه و جمعیت محدوده موردنظر تعیین گردد.

۲۱-۲-۵-۵-۲: ظرفیت پناهگاه براساس کاربری ساختمان و تعداد افراد استفاده کننده و مراجعه کننده از آن طبق جدول ۲۱-۲-۲ تعیین می گردد.

۲۱-۲-۵-۵-۳: فضاهای پیش بینی شده برای پناهگاه می توانند دارای کاربری های دو یا چند منظوره شامل نمازخانه، کتابخانه، پارکینگ و پناهگاه نیز باشند.

 

جدول ۲۱-۲-۲ ظرفیت پناهگاه اختصاصی بر اساس کاربری ساختمان

کاربری ساختمان

ظرفیت پناهگاه

بیمارستان ها و مراکز درمانی

1/3تعداد کل کارکنان

مسکونی

1/3تعداد افراد ساختمان

هتل ها و مسافرخانه ها

1/3تعداد تختهای موجود

مراکز اداری و تجاری

1/3تعداد کارکنان

فروشگاه های بزرگ

1/10سطح کل زیربنای فروشگاه

مسجد، حسینیه و مانند آن

1/3ظرفیت جمعیتی هر کدام

اماکن عمومی (مانند سینما و رستوران)

1/3تعداد صندلی ها

انبار و نمایشگاه

1/150سطح کل زیربنا