دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۲-۵-۷ فضای داخلی پناهگاه

۲۱-۲-۵-۷-۱: فضای هرسلول پناهگاه (بخش اقامتی) حداکثر برای 50 نفر طراحی و احداث می شود و در صورت نیاز به ظرفیت بیشتر باید دو یا چند سلول را به صورت مجزا در پناهگاه احداث نمود. حداکثر تعداد نفرات در یک واحد (دستگاه) پناهگاهی 150 نفر خواهد بود.

۲۱-۲-۵-۷-۲: فضای سلول های داخلی پناهگاه باید با استفاده از دیوارهای مقاوم در برابر انفجار به مساحتهایی با ظرفیت حداقل 25 نفر و حداکثر 50 نفر تقسیم شود.

۲۱-۲-۵-۷-۳: ارتباط فضاهای پناهگاهی (سلولهای) مجاور یکدیگر می تواند از طریق راهرو ارتباطی، درب یا دریچه زرهی تعبیه شده در دیوار مشترک آنها صورت گیرد.

۲۱-۲-۵-۷-۴: دیوارهای جداکننده بین سلول ها باید از بتن مسلح با حداقل ضخامت 30 سانتیمتر اجرا شود.

۲۱-۲-۵-۷-۵: هر فضای پناهگاه تا ظرفیت 15 نفر باید حداقل دارای یک توالت تر و برای هر 25 نفر حداقل یک توالت خشک پیش بینی شود.