دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۲-۱ بتن مسلح

۲۱-۳-۱-۱: به دلیل مقاومت و جرم قابل توجه بتن مسلح، این مصالح به طور ویژه ای در برابر بارهای انفجاری، مناسب هستند. همچنین بتن، مقاومت موثری در برابر آتش و نفوذ ترکش دارد.

۲۱-۳-۱-۲: روش های ساده شده جهت طراحی انفجاری بتن مسلح بر اساس پاسخ خمشی بوده و مشروط به حذف مودهای شکست ترد می باشند.

۲۱-۳-۱-۳: جلوگیری از ایجاد مودهای شکست ترد با محدود کردن تنشهای برشی بتن و استفاده از تنگ های محصورکننده برشی ویژه حاصل می شود (بخش ۹-۲۰ مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان).

۲۱-۳-۱-۴: میلگردهای S400 و کمتر دارای شکل پذیری کافی برای بارگذاری دینامیکی می باشند.

۲۱-۳-۱-۵: سازه های بتن آرمه مورد استفاده در سازه های مقاوم در مقابل انفجار باید ضوابط شکل پذیری بخش ۹-۲۰ مبحث نهم مقررات ّملی ساختمان را برآورده نمایند.