دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۲-۲ مصالح بنایی مسلح

۲۱-۳-۲-۱: به دلیل جرم زیاد ساختمان های با مصالح بنایی مسلح، این ساختمان ها، می توانند برای بارهای انفجاری کم مورد استفاده قرار گیرند.

۲۱-۳-۲-۲: مصالح بنایی به بارهای دینامیکی، مانند بتن مسلح شده، پاسخ می دهند، یعنی با افزایش نرخ کرنش مقاومت دینامیکی افزایش می یابد.

۲۱-۳-۲-۳: در مصالح بنایی مسلح، محدودیت جای گذاری میلگردها و مقاومت برشی کم درزهای ملات، معایب مهم در مقایسه با بتن مسلح هستند. اگرچه سازه های بنایی غیرمسلح در بناهای قدیمیتر رایج هستند، اما آنها شکل پذیری کافی برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری را ندارند و ممکن است به طور کلی نامناسب باشند. در این مورد رعایت مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان لازم است.

۲۱-۳-۲-۴: میلگردهای مسلح کننده باید از رده S400 و پایینتر باشند.