دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۲-۴ مصالح نما

اجرای انواع اندودهای نماسازی نقش مؤثری در پایداری دیوار خارجی داشته و آسیب پذیری آنها را نسبت به دیوارهای خارجی بدون اندود نما به مراتب کاهش می دهد. آن دسته از دیوارهای خارجی ساختمان که نمای اندود سیمان دارند در برابر نیروی انفجاری مقاومتر از نمای آجری می باشند.

 نماهای پیش ساخته بتن مسلح نیز در برابر انفجار بسیار مناسب می باشند.