دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۳-۳-۳ تنش تسلیم طراحی در سازه های مقاوم در برابر انفجار

مقاومت تسلیم دینامیکی طرح Fdy، و مقاومت نهایی دینامیکی طرح Fdu که در طراحیهای انفجاری به کار میروند، با اعمال ضریب افزایش مقاومت و ضریب افزایش دینامیکی به مقاومت تسلیم Fy و مقاومت نهایی Fu بدست میآیند.

الف: فولاد

Fdy= (SIF)×(DIF)× Fy

Fdu= (DIF)× Fu

ب: بتن

 fdc  = (DIF)× fc

در رابطه فوق نیز fdc مقاومت فشاری مشخصه دینامیکی بتن و fc  مقاومت فشاری مشخصه بتن می باشد.