دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۲ سیستم های رایج برای ساختمان

ساختمان های معمولی ممکن است مقداری مقاومت انفجاری داشته باشند، اما مشخصه های خاصی از ساختمان های معمولی، مانند پنجره های بزرگ، دیوارهای بنایی غیرمسلح و اتصالات ضعیف، می تواند این ساختمان ها را حتی در برابر تاثیرات انفجار ضعیف نیز آسیب پذیر کند. در ادامه این بخش به معرفی چند سیستم رایج ساختمانی برای ایستادگی در برابر نیروهای انفجاری پرداخته می شود.