دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۱-۱ دامنه کاربرد

۲۱-۵-۱-۱-۱: بخش ۲۱-۸ الزامات حداقل که رعایت آنها در تاسیسات برقی و مکانیکی هر ساختمانی الزام قانونی دارد را در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری، تغییرات و بازرسی بیان می نماید.

۲۱-۵-۱-۱-۲: احکام این بخش از مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان باید تاسیسات برقی و مکانیکی را با اهداف ایمنی و بهداشت و تامین انرژی کنترل نماید.

۲۱-۵-۱-۱-۳: در مدارک زیر، احکام قانونی بر الزامات مقرر شده در بخش ۲۱-۵ حاکم است:

 الف) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن

ب) مبحث دوم- نظامات اداری، از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان

۲۱-۵-۱-۱-۴: الزامات این بخش شامل هرگونه تغییر کاربری در ساختمان می گردد.