دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۱-۲ ساختمان های موجود

۲۱-۵-۱-۲-۱: تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان های موجود که پیش از انتشار رسمی ضوابط مندرج در بخش ۲۱-۵ به طور قانونی از آنها استفاده شده است، مشمول الزام قانونی رعایت احکام این مبحث قرار نمی گیرد ولی از زمان انتشار رسمی احکام این مبحث، کار در ساختمان های در دست اجرا باید با رعایت این احکام صورت گیرد.