دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۲ مقررات کلی

۲۱-۵-۲-۱: طراحی، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث ۱۴ مقررات ّملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۲: طراحی تاسیسات آب سرد و گرم مصرفی و سیستم دفع فاضلاب باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث ۱۶ مقررات ّملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۳: لوله کشی گاز طبیعی ساختمان، نصب وسایل گازسوز و نصب دودکش های ساختمانی باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث ۱۷ مقررات ّملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۴: طراحی سیستم اطفاء حریق ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۵: طراحی آسانسور و پله برقی باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث 5 مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۶: طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

۲۱-۵-۲-۷: تاسیسات تامین یا انتقال برق مجموعه به هیچ وجه نباید در صورت وقوع انفجار، در معرض تماس با عناصر اشتعال پذیر یا هادی جریان برق قرار گیرند.

۲۱-۵-۲-۸: در صورت لزوم به مجاورت تاسیسات و عناصر آسیب زا در کنار یکدیگر، هریک از آنها باید به طور کاملاً مجزا و محفوظ در میان سازه ای که بتواند بار انفجاری مربوط را تحمل نماید نصب گردد.

۲۱-۵-۲-۹: امکانات ضروری در هر ساختمان (مانند منابع آب، برق اضطراری و تلفن) باید پیش بینی شوند.

۲۱-۵-۲-۱۰: فضای باز ساختمان باید به تجهیزات و سطوحی جهت فوریتهای پزشکی، آب، تلفن و برق اضطراری مجهز باشند.

۲۱-۵-۲-۱۱: وجود شیر آتش نشانی در هر ساختمان ضروری است؛ تعداد و فاصله شیرهای آتش نشانی، تابع ضوابط سازمان آتش نشانی خواهد بود.