دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۲-۶ بار بر پوسته ساختمان

پوسته ساختمان هایی که برای آنها بارهای ناشی از انفجار باید در نظر گرفته شود باید برای فشار وارد از خارج به داخل و یا از داخل به خارج برابر ۲ کیلونیوتن بر مترمربع طرح شوند. برای در نظر گرفتن اثر این بار، از ترکیب بار ظرفیت بند ۲-۴-۲-۶ با جایگزینی فشار ناشی از انفجار برای Ak استفاده شود. ظرفیت اعضای سازه و مقاومت مصالح را می توان براساس مبحث ۲۱ افزایش داد. ضریب اهمیت به کار رفته برای بارهای ناشی از انفجار مشابه ضریب اهمیت بار زلزله (جدول (۲-۱-۶ خواهد بود.