دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۶-۱ کلیات

۲۱-۵-۶-۱-۱: توصیه می شود سیستم گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی پناهگاه ها از نوع برقی باشد.

۲۱-۵-۶-۲-۱: هر پناهگاه باید به سیستم برق اضطراری به منظور تامین روشنایی، تعویض هوا، تامین گرمایش و سرمایش و آب گرم مصرفی مجهز باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۱: لوله کشی گاز در پناهگاه ها مجاز نیست.