دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۶-۳ تاسیسات تهویه و تعویض هوا

۲۱-۵-۶-۳-۱: فشار داخل سازه (فضای امن پناهگاهی) باید نسبت به محیط خارج مثبت باشد تا نفوذ آلودگی احتمالی به درون سازه غیرممکن شود.

۲۱-۵-۶-۳-۲: تجهیزات تهویه و تعویض هوا، باید در مواقع اقامت طولانی در پناهگاه، درجه های حرارت و رطوبت را تا حد قابل تحمل حفظ نماید.

۲۱-۵-۶-۳-۳: تجهیزات تهویه و تعویض هوا باید در مقابل آثار سلاحها از قبیل فشار، ضربه موج، لرزش، آوار و ترکش محافظت شوند.

۲۱-۵-۶-۳-۴: دود، گرد و غبار نباید به داخل پناهگاه نفوذ نمایند.

۲۱-۵-۶-۳-۵: حداقل مقدار هوای تازهای که توسط تجهیزات استاندارد تعویض هوا و تهویه مطبوع در نظر گرفته شده، باید 6 مترمکعب در ساعت برای هر نفر است.

۲۱-۵-۶-۳-۶: برای گرم نمودن سریع فضای پناهگاه می توان مقدار هوای تازه را 3 مترمکعب به ازای هر نفر در نظر گرفت.

۲۱-۵-۶-۳-۷: هوای پناهگاه حتی در زمان عدم استفاده از آن باید از مقادیر حداقل تهویه و تعویض هوا برخوردار باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۸: برای اطمینان از سلامت و کارایی دستگاه های تهویه مطبوع، راه اندازی متناوب آنها لازم است.

۲۱-۵-۶-۳-۹: برای تولید هوای تازه باید هوا از طریق فیلترهای ورودی عبور داده شود.

۲۱-۵-۶-۳-۱۰: می توان هنگام استفاده از فیلتر، مقدار هوای تازه را نهایتاً تا 3 مترمکعب در ساعت برای هر نفر کاهش داد.

۲۱-۵-۶-۳-۱۱: در پناهگاه ها، کلیه هوای آلوده و مصرفی باید به بیرون تخلیه گردد.

۲۱-۵-۶-۳-۱۲: طراحی و انتخاب تجهیزات تهویه و تعویض هوا باید براساس استانداردها و مدارک فنی معتبر باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۱۳: در صورت قطع برق، دستگاه های تهویه و تعویض هوا باید قابلیت راه اندازی و کار به صورت دستی را داشته باشد. در این صورت، باید میزان افزایش مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن، نفر یا نفرات فعال اپراتور این دستگاه ها در محاسبات اولیه ظرفیت و تعداد دستگاه های هوارسان مدنظر قرار گیرد.

۲۱-۵-۶-۳-۱۴: محل دستگاه تهویه و تعویض هوا، باید به روشنایی اضطراری برای ایجاد حداقل روشنایی مجهز باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۱۵: حداقل فضای موردنیاز، تعداد دستگاه های تهویه هوا و سرویس بهداشتی، راه های فرار و خروجی اضطراری باید طبق جدول ۲۱-۵-۱ تعیین گردد.

 

جدول ۲۱-۵-۱ : حداقل فضای موردنیاز، تعداد دستگاه های تهویه، سرویس بهداشتی، راه های فرار و خروجی های اضطراری

اندازه های پناهگاه

حداقل فضای مورد نیاز (اندازه های تمام شده)

 

راه های فرار و خروجی های اضطراری

ظرفیت

سطح زیربنای خالص برای استراحت

حداقل حجم (خالص)

قرارگیری دستگاه تهویه

سطح زیربنای توالت

تعداد وسایل تهویه

تعداد توالت ها

تعداد راهروهای فرار با خروجیهای اضطراری خارج از محدوده آوار

تعداد خروجی های اضطراری

نفر

مترمربع

مترمکعب

مترمربع

مترمربع

عدد

عدد

عدد

عدد

7-5

8

17.5-16

3

4

1

1

1

8

9

20

3

4

1

1

1

13

14

32.5

3

4

1

1

1

14

15

35

4

4

1

1

1

1

30

31

75

4

4

1

1

1

1

31

34

77.5

4

4

1

1

1

1

50

53

125

4

4

1

1

1

1

51

55

127.5

4

4

2

2

1

1

60

64

150

4

4

2

2

1

1

61

66

152.5

6

6

2

3

1

1

90

95

225

6

6

2

3

1

1

91

97

227.5

6

8

2

4

1

1

100

105

250

6

8

2

4

1

1

101

111

252.5

9

10

3

4

1 یا 2

1

120

130

300

9

10

3

4

1 یا 2

1

121

133

302.5

9

15

3

5

1 یا 2

2

150

162

375

9

15

3

5

1 یا 2

2

 

۲۱-۵-۶-۳-۱۶: توصیه می شود کانال ورودی هوا در بدنه بازشوی راهروی فرار و یا خروجی های اضطراری قرار داده شود.

۲۱-۵-۶-۳-۱۷: نصب کانال های ورودی هوا باید به گونه ای باشد که هوای مصرف شده پناهگاه و سایر آلاینده ها (گازها، بوی ناشی از فاضلاب، سوخت و زباله) توسط آنها به داخل مکیده نشود.

۲۱-۵-۶-۳-۱۸: در صورتیکه امکان تعبیه دستگاه تهویه، داخل یکی از فضاهای پناهگاه نباشد، باید آن را در نزدیکترین مکان نسبت به کانال ورودی هوا نصب نمود.

۲۱-۵-۶-۳-۱۹: کانال ورودی هوا را باید در امتداد دیوار و زیر سقف اجرا نمود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۰: هوای مصرف شده داخل پناهگاه باید از طریق سوپاپ فشار مناسب و مورد تایید از کنار در به محیط خارج هدایت شود. این سوپاپ باید درون دیواری که پشت آن راه پله و یا فضای باز است، تعبیه شود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۱: به منظور تعیین جانمایی، نوع و تعداد سوپاپ های فشار باید به ضوابط و دستورالعمل های شرکتهای سازنده مراجعه نمود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۲: حجم هوای تهویه سرویس های بهداشتی باید مستقل از حجم هوای مصرفی داخل پناهگاه در نظر گرفته شود. توصیه می شود سیستم تخلیه هوای سرویس های بهداشتی نیز از تخلیه هوای مصرفی مستقل باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۲۳: نصب و سوار نمودن سایر قطعات و دستگاه های لازم باید براساس ضوابط تولیدکننده و با تصویب سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیرعامل انجام شود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۴: در زمان نصب فیلتر گازی باید لوله های اتصال خرطومی (متحرک) بدون خمیدگی و شکستن و فرورفتگی به فیلترهای گازی متصل شوند.

۲۱-۵-۶-۳-۲۵: فقط از آن دسته از فیلترهای گازی باید استفاده نمود که حفره های آنها پلمپ شده و جدید باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۲۶: پس از کار گذاشتن کانال ورودی هوا باید در دیوار خارجی بتن ریزی انجام شود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۷: جنس کانال باید به گونه ای باشد تا حداقل در مقابل دمای 60 درجه سلسیوس مقاوم باشد.

۲۱-۵-۶-۳-۲۸: کانال ها را باید با بست های مناسب به طور محکم به دیوار یا سقف متصل نمود.

۲۱-۵-۶-۳-۲۹: دریچه کانال ورود هوای تازه و دریچه خروج و تخلیه هوای آلوده در دیوارهای خارجی باید با درپوش مشبک پوشانیده شود تا از ورود حشرات و حیوانات کوچک جلوگیری کند.

۲۱-۵-۶-۳-۳۰: برای حفاظت سوپاپ ضدانفجار و گاز در مقابل آثار مکانیکی سلاح ها، دریچه خروج و تخلیه هوای آلوده که در دیوار خارجی پناهگاه قرار دارد باید به صفحات ضد ضربه مجهز شود.

۲۱-۵-۶-۳-۳۱: حصول اطمینان از سهولت ورود هوای تازه و تخلیه هوای آلوده به محیط بیرون ضروری است.

۲۱-۵-۶-۳-۳۲: دریچه های ورود هوای تازه یا تخلیه هوای آلوده باید به گونه ای نصب گردد که در صورت لزوم بتوان به سرعت آنها را مسدود کرد.

۲۱-۵-۶-۳-۳۳: تاسیسات و تجهیزات داخل پناهگاه که غیر قابل تفکیک و ثابت هستند، باید در جای خود محکم شوند.