دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۶-۴ تاسیسات بهداشتی

۲۱-۵-۶-۴-۱: استفاده از تاسیسات فاضلاب و شبکه آب رسانی شهری و احداث مخزن بتنی در پناهگاه مجاز نیست.

۲۱-۵-۶-۴-۲: می توان از تاسیسات زیربنایی ساختمان های مسکونی و تجاری که در نزدیکی پناهگاه وجود دارد، به عنوان تاسیسات پناهگاه استفاده نمود.

۲۱-۵-۶-۴-۳: لوله کشی آب و فاضلاب در پناهگاه حتی المقدور با حداقل طول مسیری که قابل انجام است، صورت گیرد.

۲۱-۵-۶-۴-۴: لوله های آب سرد باید به صورت روکار به روش های متداول لوله کشی محکم شود.

۲۱-۵-۶-۴-۵: نصب شیرفلکه قطع سریع در ورودی شبکه لوله های آبرسانی الزامی است.

۲۱-۵-۶-۴-۶: حجم مخزن ذخیره باید براساس حداقل نیاز 12 ساعته نفرات پناهگاه تعیین شود.

۲۱-۵-۶-۴-۷: لازم است سیستم دفع فاضلاب براساس حداقل انباره چاه جذبی یا محفظه سپتیک در فاصله مناسبی از فونداسیون پناهگاه پیش بینی گردد.

۲۱-۵-۶-۴-۸: لوله هواکش در سیستم لوله کشی فاضلاب نیازی به تعبیه سوپاپ ضدانفجاری ندارد.

۲۱-۵-۶-۴-۹: در صورتیکه هیچ راه دیگری برای اجتناب از عبور لوله های فاضلاب از درون پناهگاه وجود نداشته باشد، می توان آنها را با رعایت موارد زیر از داخل پناهگاه عبور داد.

 الف) لوله های عمودی فاضلاب باید داخل دیوار بتنی و در صورت امکان، داخل دیوارهای جداکننده قرار داده شوند.

 ب) چنانچه این لوله ها در دیوارهای خارجی پناهگاه قرار گیرند، باید این دیوارها را با توجه به ضخامت قطر لوله تقویت کرد.